Đền Cờn

Đền Cờn thuộc xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, gồm có đền trong và đền ngoài.